Zasady korzystania ze stadionu w okresie 28.12.2020 – 17.01.2021

W związku z nadzwyczajnym okresem spowodowanym pandemią i kolejnymi obostrzeniami, przedstawiamy najważniejsze reguły funkcjonowania stadionu im. Edwarda Hodury w najbliższych tygodniach.

Według najnowszego rozporządzenia Rady Ministrów do 17 stycznia 2021 r. organizowanie zajęć sportowych i wydarzeń sportowych jest dopuszczalne po spełnieniu łącznie następujących warunków:


1) wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.3) lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy, lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy,

2) ich organizowania bez udziału publiczności,

3) okoliczności, o których mowa powyżej, potwierdza dokument wystawiony przez podmiot opłacający wynagrodzenie lub stypendium sportowe albo przez odpowiednio międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji, albo polski związek sportowy,

4) podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu, organizator współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzenia sportowego (w przypadku zajęć poza obiektem sportowym):


a) weryfikuje liczbę osób uczestniczących w zajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym, korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego,
b) dezynfekuje szatnie i węzły sanitarne,

c) zapewnia osobom uczestniczącym w zajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym lub korzystającym z obiektu sportowego lub ze sprzętu sportowego środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego,
d) dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających,
e) zapewnia 15-minutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi uczestnikami zajęć sportowych, wydarzeń sportowych lub korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego lub w inny sposób ogranicza kontakt pomiędzy tymi osobami;

5) osoby uczestniczące w zajęciach sportowych lub wydarzeniu sportowym oraz korzystające z obiektu sportowego lub ze sprzętu sportowego są obowiązane do dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając obiekt, wydarzenie sportowe lub zajęcia sportowe.

W związku z powyższymi wytycznymi, każdy podmiot korzystający ze stadionu Ogniwa Sopot będzie zobowiązany do przedstawienia dokumentu potwierdzającego uprawnienie zawodników do udziału w zajęciach sportowych.

Ponadto, mając na uwadze zapisy rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej, ale przede wszystkim zdrowie uczestników i mieszkańców Trójmiasta, na stadionie im. Edwarda Hodury podczas najbliższych ferii zimowych nie będzie możliwa organizacja półkolonii i obozów dochodzeniowych (mogą się odbywać tylko na terenie szkoły lub placówki oświatowej).

Szatnie dla uczestników treningów będą dostępne 15 minut przed rozpoczęciem i 15 minut po zakończeniu zajęć sportowych (rekomendujemy całkowitą rezygnację z użytkowania szatni).

Wszystkim użytkownikom naszego stadionu dziękujemy za zrozumienie.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Share This