Konkurs ofert na dzierżawę terenu

Miejski Klub Sportowy Ogniwo ogłasza konkurs ofert na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Sopotu.

Położenie nieruchomościSopot, ul. Jana z Kolna 18, stadion rugby
Określenie nieruchomościCzęść działki 79/7
Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do wydzierżawienia1.500 m²
Opis nieruchomości i cel umowyNieruchomość zostanie wydzierżawiona z przeznaczeniem na realizację dwóch sportowych hal o wymiarach 36×18 metrów i konstrukcji 5-łukowej (w tym co najmniej jedna z nawierzchnią ze sztucznej trawy)
Czas trwania umowy15 lat
CzynszNie ustala się minimalnej stawki. Czynsz będzie płatny miesięcznie niezależnie od zajmowanej powierzchni (plus VAT w wysokości 23%)

Osoby i podmioty przystępujące do Konkursu muszą złożyć w biurze Miejskiego Klubu Sportowego Ogniwo, ul. Jana z Kolna 18 Sopot, w terminie do 24 lipca 2022 r. włącznie w zaklejonej kopercie opatrzonej danymi identyfikującymi oferenta oraz z napisem „oferta na konkurs – dzierżawę gruntu przy ul. Jana z Kolna 18 w Sopocie” ofertę zawierającą:

  1. imię, nazwisko i adres oferenta, nr telefonu lub adres e-mail,
  2. w przypadku firm nazwę i adres firmy, NIP oraz imię i nazwisko osoby reprezentującej firmę, nr telefonu lub adres e-mail,
  3. określenie doświadczenia w dziedzinie prowadzenia działalności obiektów sportowych,
  4. proponowaną wysokość czynszu za dzierżawę (zaproponowana wysokość czynszu nie może być niższa od stawki minimalnej określonej w ogłoszeniu o konkursie).

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 25 lipca 2022, o godz. 17:30 w siedzibie Miejskiego Klubu Sportowego Ogniwo w Sopocie przy ul. Jana z Kolna 18.

  1. O wynikach konkursu oferenci zostaną poinformowani pisemnie.
  2. Umowa dzierżawy z osobą lub podmiotem zostanie zawarta w terminie 30 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu. W przypadku niezgłoszenia się oferenta do zawarcia umowy dzierżawy umowa będzie mogła zostać zawarta z kolejnym oferentem, który zaproponował niższą wysokość czynszu.
  3. Organizator zastrzega, iż w przypadku gdyby, z przyczyn obiektywnych okazało się, iż  realizacja Projektu koncepcyjnego hal na terenie Miejskiego Klubu Sportowego Ogniwo nie jest możliwa w całości, bądź części, Organizator zastrzega sobie możliwość modyfikacji tej koncepcji.
  4. Zastrzega się prawo odwołania konkursu z uzasadnionej przyczyny.

Dodatkowe informacje na temat warunków konkursu oraz warunków umowy dzierżawy można uzyskać w Miejskim Klubie Sportowym Ogniwo (795 944 441, ogniwo@ogniwosopot.pl).

Subscribe
Powiadom o
guest
1 Komentarz
Inline Feedbacks
View all comments
Hold Porn
Hold Porn

Be beautiful enough to feast the eyes

Share This