Finał Ekstraligi Rugby – REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ

Regulamin imprezy masowej w dniu 26.06.2022 r.

§ 1.

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej ,,Regulaminem’’) został wydany na podstawie przepisów:

Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2009 roku nr 62, poz. 504 póź.zm.) – zwanej dalej ,,Ustawą” oraz na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.

Regulamin jest wydany przez organizatora imprezy – Miejski Klub Sportowy OGNIWO Sopot ul. Jana z Kolna 18 81-741 Sopot – zwanego dalej ,,Organizatorem”.

Impreza masowa pod nazwą Finał Ekstraligi Rugby zwanej dalej ,,Imprezą”, która odbędzie się, odpowiednio w dn. 26.06.2022 r. w Sopocie przy ul. Jana z Kolna 18 na terenie stadionu im. Edwarda Hodury.

Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywały na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu,
na którym przeprowadzana jest Impreza, a także urządzeń znajdujących się na nim.

3. Poniższe określenia używane w regulaminie będą miały następujące znaczenie:

,,Służby Porządkowe” – oznacza powołane przez Organizatora osoby, w tym pracowników agencji ochrony i mienia, legitymujących się identyfikatorami,
do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Imprezie.

Członkowie Służb Porządkowych posiadają identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu zawierające: nazwę wystawcy, numer identyfikacyjny, okres ważności, pieczęć i podpis wystawcy;

,,Teren Imprezy” – oznacza teren stadionu im. Edwarda Hodury w Sopocie, na którym przeprowadzana jest Impreza lub inne miejsce, na które Impreza może zostać przeniesiona z ważnych powodów i podane do publicznej wiadomości przed Imprezą;

,,Uczestnik Imprezy” – oznacza osobę uczestniczącą w Imprezie.

§ 2.

 1. Wstęp na Teren Imprezy jest biletowany i przysługuje wszystkim osobom posiadającym ważny bilet.
 2. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy:
 • broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
 • materiałów wybuchowych,
 • wyrobów pirotechnicznych,
 • materiałów pożarowo niebezpiecznych,
 • napojów alkoholowych,
 • środków odurzających lub substancji psychotropowych.

3. Ponadto zakazuje się prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej na Terenie Imprezy.

4. Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom:

a) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających ,psychotropowych lub innych i podobnie działających środków;

b) posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje;

c) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy.

5. Kto wnosi lub posiada na Imprezie broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo karze grzywny.

6. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych, w tym kierownika do spraw bezpieczeństwa. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

7. Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które  sprawują nad nimi pieczę.

§ 3.

 1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek     podczas trwania Imprezy, m.in. poprzez:

a) służby porządkowe  i służby informacyjne wyróżniające się elementami ubioru;

b) powołanie kierownika do spraw bezpieczeństwa, kierującego Służbami Porządkowymi       i organizującego pracę Służb Porządkowych;

c) udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego;

2. Organizator w zakresie określonym Ustawą i przepisami wykonawczymi jest uprawniony do utrwalania Imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

3. Organizator utrwala również przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy. Wizerunek osób przebywających na terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.

4. Organizator wyznacza strefy podziału Imprezy:

 • wejście główne (brama nr 1 od ul. Jana z Kolna),
 • wejście techniczne/VIP (brama nr 2 od ul. Zajczonki)
 • widownia główna,
 • widownia VIP,
 • strefa zabaw dla dzieci,
 • strefa gastronomiczna
 • strefa VIP,
 • parking dla obsługi,
 • punkty stałego zabezpieczenia przez służby ochrony.

5. Organizator zapewnia zabezpieczenie przeciwpożarowe poprzez zapewnienie, że:

a) pracownicy obsługi, Służby Porządkowe i Organizator muszą znać rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasady postępowania na wypadek pożaru;

b) Służby Porządkowe muszą być przeszkolone w zakresie zasad prowadzenia ewakuacji, sposobu alarmowania straży pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego, udzielenia pierwszej pomocy medycznej.

6. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu Imprezy uzasadnionych powodów, np. odwołania  przyjazdu przez artystę, Siłę Wyższą, itp., a ponadto prawo do  zmiany programu pod względem czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty.

§ 4.

 1. Służby Porządkowe, legitymujące się identyfikatorami umieszczonymi  w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do:

a) sprawdzania uprawnień do przebywania na Imprezie;

b) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości;

c) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają niebezpieczne przedmioty;

d) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub             zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej, a w przypadku         niewykonania takich poleceń – wezwania ich do opuszczenia Imprezy;

e) stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka Służb Porządkowych lub inną osobę, na zasadach określonych
w art. 38 ustawy z  dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 114, poz. 740, z późn.zm.)

f) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.

2. Służby porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p.poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 5.

 1. Wszelkie reklamacje można składać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Imprezy na następujący adres korespondencyjny Organizatora:

Miejski Klub Sportowy OGNIWO Sopot

ul. Jana z Kolna 18

81-741 Sopot

2. Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 21 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi listem poleconym. Składający reklamację musi posiadać dowód nadania listu poleconego.

§ 6.

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny:
 • w siedzibie Miejskiego Klubu Sportowego OGNIWO Sopot,
 • na stronie internetowej www.ogniwosopot.pl,
 • zamieszczony zostanie na tablicy informacyjnej na terenie imprezy a także w biurze Organizatora.

§ 7.

 1. Zgodnie z treścią ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych karze podlega:

a) kto wnosi lub posiada na imprezie masowej broń, inne niebezpieczne przedmioty lub materiały wybuchowe – podlega karze aresztu od 10 dni,

b) kto wnosi lub posiada na imprezie masowej napoje alkoholowe podlega karze grzywny nie niższej niż 2.000 zł,

c) kto wnosi lub posiada na imprezie masowej wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1.000 zł,

d) kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie ustawy lub regulaminu imprezy masowej przez organizatora imprezy lub służy porządkowe
– podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż
2.000 zł,

e) kto w czasie trwania imprezy masowej rzuca jakikolwiek przedmiot, mogący stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie, gdzie odbywa się impreza masowa – podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1.000zł,

f) może być orzeczony przepadek przedmiotów wymienionych w pkt. 1-3, chociażby nie stanowiły własności sprawcy.

Postępowanie w sprawach o wykroczenia określone wyżej prowadzi się na podstawie Przepisów o postępowaniu przyśpieszonym.

Program imprez zostanie przekazany potencjalnym widzom poprzez:

 • plakaty rozwieszone na słupach reklamowych i kubikach na terenie Sopotu
 • plakaty zamieszczonych w składach Szybkiej Kolei Miejskiej
 • informację na stronie internetowej www.ogniwosopot.pl oraz na profilu klubu w portalu facebook.com.

Regulamin imprezy zostanie przekazany potencjalnym widzom poprzez:

– stronę internetową www.ogniwosopot.pl,

– na profilu klubu w portalu facebook.com,

– w formie drukowanej – w biurze Miejskiego Klubu Sportowego OGNIWO Sopot

– w formie drukowanej – przy każdym wejściu/wyjściu na teren imprezy będzie
on wywieszony na tablicach informacyjnych.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Share This