KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB WYZNACZONYCH PRZEZ SPONSORA DO WYKONYWANIA UMOWY

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”), informujemy, że:

  1. Administrator Danych Osobowych

   Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Klub Sportowy Ogniwo, z siedzibą w Sopocie 81-741 przy ul. Jana z Kolna 18, (dalej: „Administrator”).

  1. Dane kontaktowe Administratora

   Z Administratorem można skontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Sopot ul. Jana z Kolna 81-741, lub za pośrednictwem e-maila: ogniwo@ogniwosopot.pl.

  1. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

   Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy sponsorskiej zawartej pomiędzy Miejskim Klubem Sportowym Ogniwo a Sponsorem. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

  1. Odbiorcy danych osobowych

   Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom:

   – Podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

   – Podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do realizacji umowy (np. dostawcom usług IT, firmom księgowym, prawniczym, etc.).

  1. Okres przechowywania danych osobowych

   Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a także przez okres wymagany przepisami prawa (np. przepisy o rachunkowości) lub do momentu wygaśnięcia roszczeń z tytułu umowy sponsorskiej.

  1. Prawa osób, których dane dotyczą

   Przysługuje Państwu prawo do:

   – Dostępu do swoich danych osobowych.

   – Sprostowania danych osobowych.

   – Usunięcia danych osobowych.

   – Ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

   – Przenoszenia danych osobowych.

   – Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

   – Wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

  1. Dobrowolność podania danych osobowych

   Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy sponsorskiej. W przypadku niepodania danych osobowych, realizacja umowy może być niemożliwa.

  1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

   Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.